วัยเกษียณก็ยื่นภาษีได้อย่างเกษม

ประกันลดหย่อนภาษี, ยื่นภาษีวัยเกษียณ

วัยเกษียณ เป็นวัยที่เรารู้กันดีว่าเป็นวัยที่หยุดทำงาน ไม่มีรายได้ประจำหรือเงินเดือนแล้ว แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเดือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วจะไม่ต้องเสียภาษี เพราะวัยเกษียณที่ยังมีรายได้ถึงเกณฑ์ก็ยังต้องจ่ายภาษีด้วยเช่นกัน ซึ่งจุดนี้อาจทำให้วัยเกษียณมือใหม่หลายคนเกิดกังวลใจ แต่ความกังวลนี้จะหมดไปได้หากรู้จักและเลือกใช้ การลดหย่อนภาษี สำหรับการยื่นภาษีประจำปีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งการลดหย่อนภาษีสำหรับวัยเกษียณนั้นจะขึ้นอยู่แล้วแต่กรณี ดังนี้

 

·       กรณีมีรายได้เป็นดอกเบี้ย เงินปันผล เงินคืนประกัน

·       กรณีมีรายได้สวัสดิการ

·       สิทธิผู้สูงอายุ

 

 

กรณีมีรายได้เป็นดอกเบี้ย เงินปันผล เงินคืนประกัน

 

สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นดอกเบี้ยจากเงินฝากประจำ เงินปันผล กำไรจากการขายหุ้น และเงินคืนประกันบำนาญไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษี ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่

 

·       ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ในกรณีที่มีดอกเบี้ยเงินฝากประจำอย่างน้อย 1 ปี ที่มีดอกเบี้ยน้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับการยกเว้นภาษี

·       กำไรจากการขายหุ้น ก็จะได้รับการยกเว้นจากการขายในตลาดหลักทรัพย์

·       เงินปันผล  ที่เราได้จากหุ้นหรือกองทุนรวมก็ตาม ถือว่าเป็นรายได้ที่เราต้องเสียภาษี โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ 10% แต่ว่าเงินปันผลถือว่าเป็นเงินได้ชนิดพิเศษที่มีสิทธิ์ “Final Tax” ที่จะนำมารวมหรือไม่รวมคำนวณ ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนปลายปีได้

·       เงินคืนประกันบำนาญ หากได้ซื้อประกันชีวิตแบบบำนาญไว้ก่อนเกษียณ เมื่อถึงเวลาได้รับเงินบำนาญยามเกษียณ เงินจำนวนนี้ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน 

 

 

 

กรณีมีรายได้สวัสดิการ

 

สำหรับวัยเกษียณแม้จะไม่ได้มีรายได้เป็นเงินเดือนเหมือนตอนวัยทำงาน แต่ก็ยังมีรายได้สวัสดิการที่วัยเกษียณจะได้รับ โดยรายได้สวัสดิการนี้จะมีภาษีที่ต้องจ่ายและสิทธิลดหย่อนได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

 

·       เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงินที่รัฐบาลให้กับผู้สูงอายุทุกคน ในอัตราแตกต่างกันตามช่วงอายุ โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกนำไปรวมคำนวณภาษี ถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ไม่ถึงกำหนดจะไม่ต้องเสียภาษี

·       ภาษีเงินบำนาญข้าราชการ ซึ่งเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สามารถใช้เป็นค่าลดหย่อน ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

·       บำเหน็จ/บำนาญชราภาพ จากกองทุนประกันสังคม คือรายได้รายเดือนที่จะได้ตลอดชีวิตในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย โดยรายได้ส่วนนี้จะได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไข

·       บำเหน็จดำรงชีพ ได้แก่เงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับบำนาญ เพื่อช่วยเหลือในการดำรงชีพ ผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ คือ ข้าราชการที่ออกจากราชการ และขอรับบำนาญ อัตราในการจ่ายไม่เกินสิบห้าเท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกินสี่แสนบาท ซึ่งรายได้จำนวนนี้จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

 

สิทธิผู้สูงอายุ

 

ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งจะมีสิทธิในการลดหย่อนภาษีในฐานะผู้สูงอายุได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

 

·       สำหรับผู้มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ สามารถนำสิทธิยกเว้นเงินได้ 190,000 บาทแรกของตน ไปหักออกจากเงินได้ประเภทใดก็ได้ที่ตนได้รับระหว่างปีภาษี ซึ่งสิทธิลดหย่อนนี้จะทำให้วัยเกษียณมีรายได้ที่นำไปคำนวณสำหรับการเสียภาษีน้อยลง และทำให้จ่ายภาษีในอัตราที่น้อยลงนั่นเอง

 

·       และสำหรับผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท บุตรก็สามารถนำสิทธิอุปการะบิดามารดาไปใช้ลดหย่อนได้ด้วยเช่นกัน

 

 

ชีวิตวัยเกษียณเป็นสิ่งที่หลายคนอาจรู้สึกกังวล ทั้งเรื่องสุขภาพร่างกาย และเรื่องสำคัญอย่างเรื่องรายได้ที่จะไม่ได้มีเหมือนกับการเป็นวัยทำงานอีกแล้ว แต่ความกังวลนี้สามารถแก้ไขหากเรามีการเตรียมพร้อมทางการเงินที่ดีด้วย ประกันสะสมทรัพย์ ประกันออมทรัพย์

 

 

ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5

 

ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5   แบบประกันสะสมทรัพย์ หรือประกันออมทรัพย์ ที่ให้คุณออมสั้น มีเงินคืนทุกปี ลดหย่อนภาษีได้ จากไทยประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่า โดยจ่ายเบี้ยประกันแค่ 5 ปีแต่รับความคุ้มครองถึง 11 ปี มีส่วนลดหย่อนภาษีสูงถึง 100,000 บาท และเมื่อครบกำหนดสัญญา 11 ปี รับผลตอบแทนรวม 560%  แถมยังได้รับเงินคืนระหว่างสัญญาทุกปีอีกด้วย

 

 

จุดเด่นแบบประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5

 

·       จ่ายเบี้ยประกัน 5 ปี รับความคุ้มครอง 11 ปี

·       รับเงินคืนทุกปี ระหว่างสัญญารับเงินคือสูงสุด 6%*

·       ผลตอบแทนคุ้มค่า เมื่อครบกำหนดสัญญา 11 ปี รับผลตอบแทนรวม 560%*

·       เบี้ยประกันลดหย่อนภาษีได้ สูงสุด 100,000 บาทต่อปี*

 

*รายละเอียดแตกต่างกันตามแต่ละแผนประกัน

 

 

ประกันสะสมทรัพย์ ลดหย่อนภาษี มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 11/5 จากไทยประกันชีวิต ที่มีความคุ้มครองชีวิตที่คุ้มค่าและมีส่วนลดหย่อนภาษีสูงถึง 100,000 บาท ทำให้ให้วัยเกษียณหมดกังวลเรื่องการยื่นภาษีและมีชีวิตวัยเกษียณได้อย่างเกษมแน่นอน